INFORMACIÓ

Placeholder

De la idea al pla de negoci


La idea empresarial i el pla de negoci

informacio-idea-negoci

 

 

El primer pas en el procés de creació d’una empresa és la generació de la idea de negoci.

 

 

 

Com es generen les idees empresarials?

 

Tot i que generalitzar mai és del tot adequat, quan parlem de generació d’idees empresarials existeixen orígens comuns.

 

A l’hora de muntar un negoci, majorment, els emprenedors es basen en el següent:

 

 • L’experiència laboral prèvia.
 • L’anàlisi dels canvis perceptibles en l’entorn.
 • La seva formació.
 • La còpia o la importació d’idees vistes a d’altres lloc,.
 • L’aplicació d’habilitats pròpies.

 

D’altra banda, en moltes ocasions, la idea de negoci té una finalitat com a font d’origen. Les principals són:

 

 • Fer les coses millor que els altres.
 • Satisfer una necessitat no satisfeta pel mercat.
 • Ocupar un nínxol petit.
 • Idear una nova manera de fer.

 

 

Quin és l’objectiu de la idea?

 

L’objectiu final de la idea és convertir-se en un producte o servei atractiu per al públic, de tal manera que hi hagi gent disposada a pagar per adquirir-ho.

 

Algú estarà interessat en adquirir el nostre producte o servei sempre i quan hi trobi algun valor en el seu ús i, per tant, els beneficis de comprar-ho siguin superiors als costos.

 

 

Què és important en una idea?

 

Les fonts de valor de la idea són múltiples i variades, des de la rapidesa en la provisió, la facilitat de pagament, l’amabilitat, el tracte personalitzat, el consell expert, la varietat en l’oferta o l’exclusivitat.

 

Aquests són només alguns dels elements que podem introduir al nostre negoci per tal d’afegir valor a la nostra idea, augmentant així la nostra diferenciació vers la competència i augmentant les nostres possibilitats d’èxit.

 

 

Una vegada tinguem la idea, cal madurar-la per analitzar la seva viabilitat i les seves possibilitats reals de sobreviure amb el pla de negoci.

 

El pla de negoci és una eina de reflexió interna, que posa en dubte i repta a la idea generada, des d’un punt de vista de viabilitat conceptual i economicofinancera.

 

I és que una bona idea o una idea original es convertirà en viable en el moment en què hi hagi un volum de persones disposades a comprar el producte o servei que proposem.

 

Per començar, en el pla de negoci no s’ha d’afegir per afegir, tota la informació que posis ha de ser útil, ja sigui per entendre el context de l’empresa o per reforçar una predicció o valoració realitzada.

 

 

Quins són els  elements claus del pla d’empresa?

 

 

 

1. Presentació de la idea.

 

2. Origen del negoci.

 

3. Presentació de l’equip.

 

Has de ser conscient que l’actiu més valuós de la teva empresa ets tu mateix. Un bon currículum, una sòlida experiència prèvia i/o una formació de qualitat en el sector de l’activitat, o semblant, són elements que donen un valor afegit al projecte.

 

Si no tens totes les habilitats requerides per realitzar el projecte, és important que siguis capaç d’envoltar-te de professionals, tan interns com externs, que garanteixin el desenvolupament tècnic del projecte. Aquests professionals han d’aparèixer en el pla de negoci per tal d’aportar consistència i valor afegit.

 

 

4. Descripció del producte i/o servei.

 

Cal explicar la diferència entre el teu producte o servei i el que poden oferir les altres empreses. Fer una comparativa entre productes obre la porta a diferents eines d’anàlisi que es poden utilitzar per donar riquesa al pla de negoci.

 

Un apartat que moltes persones emprenedores no realitzen és el càlcul del cost del servei o producte, una eina bàsica que permet obtenir el detall dels costos tant variables com fixos, i fins i tot el cost unitari del servei, i així poder desenvolupar la política de preus en el pla de màrqueting.

 

En un mercat com el que tenim avui en dia, si vols sobreviure s’ha d’apostar per alguna de les següents característiques:

 

 • Tenir el millor servei/producte.
 • Tenir el millor preu per servei/producte.
 • Saber diferenciar-se dels serveis/productes de la competència.

 

 

5. Estudi de mercat.

 

És important descriure les qualitats tècniques, econòmiques i comercials que té el producte o servei i com aquest producte o servei està relacionat amb el públic al qual va dirigit.

 

Aquest estudi de mercat et permetrà marcar uns objectius comercials quantificables, que et motivin, és a dir que no siguin ni impossibles d’assolir ni molt assequibles. Aquests objectius poden ser presentats en diferents variables: ingressos, nombre de clients, nombre de vendes,…

 

 

6. Pla de màrqueting.

 

En el pla de màrqueting cal estudiar diferents variables. Cal tenir en compte i descriure:

 

Producte o Servei: característiques físiques del producte, qualitat, accessoris, packaging, garanties, elecció de la marca, imatge,…

 

Preu: quin marge tindrà el producte/servei, el nivell de preus, política de descomptes i bonificacions, temporalització dels cobraments, si existiran polítiques de discriminació de preus (ja siguin geogràfiques,…).

 

Comunicació: es tindran prescriptors, quina promoció de vendes es realitzarà, publicitat no pagada, publicitat (mitjans de comunicació, missatge, receptors potencials,…) i altres aspectes promocionals.

 

Distribució: ubicació del local, distribució del local, canals de distribució del producte o servei, intermediaris.

 

Per a empreses de serveis s’han desenvolupat noves variables que responen a necessitats específiques per a aquesta tipologia de negocis:

 

Persones: tots els actors humans juguen un paper en l’entrega del servei, i això influeix en la percepció que tenen els clients. Cal detallar tant els clients com els treballadors que participen.

 

Evidència física: bàsicament es refereix a qualsevol component tangible que intervé en la prestació del servei i que faciliti la transacció o bé la comunicació. També s’inclou aquí l’espai físic on es realitza la prestació del servei. Cal tenir en compte el disseny del local, la senyalització, altres valors tangibles com targetes de negoci,…

 

Processos: és molt important tenir definits els procediments, mecanismes i el flux d’activitat per a la prestació de serveis. Cal tenir ben definit la tipologia de les activitats (estandardització versus personalització) i el nombre d’accions que implica el servei.

 

Cada pla de màrqueting s’ha d’adaptar a les necessitats de l’empresa.

 

 

7. Pla econòmic financer.

 

 

 

El pla financer serveix per visualitzar la previsió dels resultats de l’empresa i demostrar el teu coneixement i l’instint per fer front als cicles empresarials que tota empresa té al llarg de la seva existència.

 

El pla econòmic financer com a mínim ha de tenir projeccions per a tres anys d’activitat.

 

Tot pla financer incorpora les següents eines:

 

 • Balanç de situació inicial o Pla d’Inversió, mostra els béns i drets que l’empresa té en el moment inicial i les fonts de finançament que disposa el projecte.

 

 • Balanç de situació final dels tres anys, mostra l’evolució de l’actiu (béns i drets de l’empresa) i com s’ha finançat aquesta evolució.

 

 • Compte de pèrdues i guanys a tres anys o Compte de resultats a tres anys, permet visualitzar el nivell d’ingressos i despeses de l’exercici i valorar el resultat econòmic abans i després d’impostos.

 

 • Flux de tresoreria a tres anys, permet visualitzar l’harmonització de cobraments i pagaments i, per tant, determinar la viabilitat financera de l’activitat.

 

 • Punt d’equilibri a tres anys, permet determinar quin és l’ingrés mínim que cal realitzar per fer front a la despesa, tant fixa com variable. Caldrà valorar si és factible arribar a aquest nivell d’ingrés, ja que un punt d’equilibri elevat significa la necessitat d’una facturació elevada.

 

 

8. Anàlisi DAFO

 

Aquest anàlisis marca els punts forts i febles de la teva empresa. S’han d’analitzar els següents punts:

 

 • Dificultats
 • Amenaces
 • Fortaleses
 • Oportunitat

 

 

9. Conclusions

 

 

A més a més, és recomanable que el pla d’empresa estigui acompanyat d’un Resum Executiu, on s’exposa de forma resumida i més atractiva la informació més rellevant del negoci.

 

 

Font: Barcelona Activa

Contacta'ns si tens més dubtes

Demana el carnet