Avís legal

AVÍS LEGAL

1. Propietat de la web

 

Aquesta web www.carnetjove.ad és propietat de l ’ASSOCIACIÓ CARNET JOVE ANDORRA, inscrita en la secció general número I del Registre d’Associacions, amb el número 28/2006 de registre i domicili social al Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4-6, 2n pis, Centre cultural la Llacuna, d’Andorra la Vella (Principat d’Andorra), amb correu electrònic contacte@carnetjove.ad i telèfon (+376) 864 976.

 

 

2. Condicions Generals d’ús

 

2.1. Accés

 

L’accés a aquesta web i a la app Carnet Jove Andorra atorga la condició d’usuari i implica l’acceptació i compliment de les condicions generals d’accés i ús vigents en el moment de l’accés a la web i app. L’Associació Carnet Jove Andorra (en endavant, l’ “Associació” o “Carnet Jove Andorra ”) es reserva el dret a modificar les presents condicions que tenen vigència des de la seva publicació a la web/app i aplicables a tots els usuaris des d’aquell moment.

 

L’accés a determinats continguts i la contractació d’alguns serveis pot estar sotmesa a condicions generals i particulars que hauran d’esser expressament acceptades per l’usuari prèviament a l’accés i/o contractació del servei.

 

L’accés a la majoria de continguts d’aquesta web i app és lliure i gratuït, no sent necessari el registre previ. No obstant en aquells serveis específics que es pugui exigir el registre previ s’informarà prèviament a l’usuari.

 

Es prohibeix l’accés i el registre de dades personal per part de menors d’edat. En cas d’accés i registre es presumirà que s’han realitzat amb autorització expressa dels pares, tutors o representants legals, sens perjudici que l’Associació realitzi les verificacions que cregui procedents.

 

 

2.2. Propietat industrial i intel·lectual

 

Els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts de la web i app, entre d’altres, marques, dissenys, imatges, mapes, banners, textos, vídeos, softwares i els seus distintius codis, font, estructures de navegació, bases de dades, són titularitat de l’Associació Carnet Jove Andorra o disposa de llicència o autorització.

 

En cap cas es podrà considerar que l ’accés i ús gratuït a la web i app concedeix a l’usuari dret o llicència sobre cap actiu de l’Associació, de manera que no implicarà ni cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat industrial i/o intel·lectual.

 

Correspon a l’Associació l ’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts en la web i app, estant prohibida tota reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altre activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en la web i app, sense l ’expressa autorització de l’Associació o el seu legítim autor.

 

La vulneració per part de l’usuari dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts de la web i app serà objecte de l’exercici de les accions judicials que en dret corresponguin.

 

Si l’usuari fos coneixedor de possibles incompliments dels drets de propietat industrial o intel·lectual continguts en aquesta web i app, incloent-hi els del propi usuari, aquest haurà de remetre comunicació al correu electrònic contacte@carnetjove.ad adjuntant la informació i documentació adient sobre l’assumpte.

 

L’Associació es reserva el dret de modificar, afegir, suprimir parcial o totalment els continguts de la web i app, la seva configuració i/o presentació, així com a restringir l ’ús i/o suprimir el servei quan ho consideri oportú i sense prèvia notificació.

 

2.3. Coses que no pots fer

 

Com a usuari, tu ets responsable de la utilització de la web/app i resta de serveis online i de l’ús adequat dels continguts i dels serveis als quals pots accedir. A títol enunciatiu, el material que trobaràs en el portal no el podràs utilitzar per:

 

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il ·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 2. Provocar danys en els sistemes físics i informàtics de Carnet Jove Andorra o dels seus proveïdors de serveis.
 3. Intentar accedir a comptes d’altres usuaris o manipular les identitats de tercers.

 

Carnet Jove Andorra podrà suspendre els comptes o retirar unilateralment els comentaris d’aquells usuaris que vulnerin el respecte als drets de les persones, siguin discriminatoris, xenòfobs, sexistes, racistes, que atemptin contra la joventut i la infància o l’ordre públic.

 

Carnet Jove Andorra no serà en cap cas responsable per les opinions dels usuaris a través dels canals de comunicació que l’Associació posa a l’abast als usuaris.

 

2.4. Coses que pots fer

 

Podràs consultar la informació en qualsevol moment i descarregar-la als teus dispositius si es compleixen les condicions següents:

 

 1. Que l ’ús que en facis sigui compatible amb els principis establerts en aquest avís.
 2. Que es faci només per obtenir la informació per a l’ús personal i privat. Que no la utilitzis amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 3. Que no modifiquis cap dels continguts.
 4. Que no copiïs o distribueixis separadament del text o de la resta de les imatges que l’acompanyin cap gràfic, icona o imatge de la web i aplicacions mòbils.

 

2.5. Concursos per a menors

 

Carnet Jove Andorra posa en marxa periòdicament diversos concursos i jocs a través dels quals els nens i les nenes poden obtenir tota mena de premis.

 

Cada concurs o acció de participació tindrà unes condicions específiques, per tant, caldrà que aquestes es llegeixin atentament amb l’ajuda dels pares per tot allò que no es comprengui i el fet de participar significa que s’accepten aquestes condicions.

 

Les condicions bàsiques de tots els concursos organitzats per Carnet Jove Andorra adreçats a menors són les següents:

 

 1. Serà imprescindible ser membre del Carnet Jove Andorra per poder participar en qualsevol concurs que organitzi l’Associació.
 2. La participació en qualsevol dels concursos adreçats a menors comporta que els representants legals dels menors acceptin les bases legals.

 

3. Espais adreçats a menors

 

L’associació posa a la disposició dels menors i dels joves determinats espais que permetin desenvolupar adequadament la seva personalitat. És una prioritat per l’Associació afavorir la creació d’espais apropiats, propers i segurs que promoguin la participació efectiva dels nens, nenes i adolescents com a ciutadans de ple dret, alhora que es pretén promoure l’hàbit d’informar-se i l’interès per conèixer el món on viuen, incidint especialment en el que els és pròxim intentant vincular els continguts a la realitat del país.

 

Els continguts que adrecem als menors són adequats a la maduresa del grup d’edat a què es dirigeixen, estimulen l ’esperit creatiu i afavoreixen la capacitat crítica, el compromís social i la convivència, des de la diversitat d’opcions culturals i ideològiques.

 

En relació amb la protecció dels menors d’edats, l ’Associació adopta totes aquelles mesures que la legislació disposa.

 

Els programes, espais i plataformes per al públic menor d’edat no mostren continguts de violència gratuïta ni pornogràfics, d’acord amb la legislació. Tampoc inciten a la ludopatia, ni al consul d’alcohol, tabac i drogues o a altres comportaments nocius per a la salut, ni promouen l ’odi, el menyspreu o la discriminació per cap motiu.

 

4. Responsabilitat

 

Els usuaris accedeixin a la web i app sota el seu propi risc, i es comprometen a no dur a terme cap conducta que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir de qualsevol forma la normal utilització i funcionament de la web i app, essent responsable del mal ús de la web/app i dels danys que es poguessin derivar davant de l’Associació i de tercers.

 

Carnet Jove Andorra no es responsabilitzar de les fallades, errors i omissions que puguin haver en l’accés, visualització, descarrega i/o utilitat de la informació continguda en la web/app, i tampoc dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de virus i elements nocius, intromissions il·legítimes en els equips dels usuaris per l’accés a la web i app. L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

 

Carnet Jove Andorra no es responsabilitza de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, essent aquests els únics responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que puguin derivar-se de la falta de veracitat i qualitat de les dades.

 

En cas que un usuari incompleixi les presents condicions d’ús donant, si s’escau, trasllat a les autoritat competents, de la infracció legal corresponent.

 

5. Enllaços i Links, Xarxes Socials

 

La web i app inclouen enllaços a altres pàgines web per mitjà de links, banners, etc., que són gestionades directament per tercers. En conseqüència l’Associació no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers en aquesta web/app sobre l’accés, contingut, dades, informació, qualitat i fiabilitat dels productes i serveis, etc.

 

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l ’existència de relació, col·laboració o dependència entre l’Associació Carnet Jove Andorra i el responsable de la web aliena.

 

La web i app també inclouen enllaços que permeten a l’usuari accedir a canals propis en xarxes socials, propietat de tercers (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etcètera) des d’on l’Associació publica informació i dur a terme la promoció d’esdeveniments relacionats amb l’activitat desenvolupada per l’Associació.

 

L’Associació en cap cas compartirà amb aquestes plataformes informació privada dels seus usuaris. De manera que tota aquella informació que l ’usuari proporcioni i publiqui en aquestes plataformes serà responsabilitat seva, quedant sotmès a les condicions i polítiques pròpies d’aquelles. L’activació i ús d’aquestes aplicacions comporta la necessitat que l ’usuari s’identifiqui i es validi com a usuari i contrasenya i que accepti expressament les condicions i polítiques de la pàgina web i app.

 

6. Protecció i Seguretat de dades personals

 

L’Associació com a titular de la pàgina web i app informa als usuaris que és el responsable del tractament de dades de caràcter personal que puguin obtenir-se mitjançant la web.

 

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, i la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades, l’Associació Carnet Jove Andorra garanteix la privacitat, seguretat i confidencialitat de les dades personals dels usuaris, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Prèviament i en els mateixos formularis de dades personals s’ofereix a l’usuari l’accés directa al text complert de la Política de Privadesa i Seguretat d’aquesta web i app, que haurà d’esser acceptada per poder accedir al servei sol·licitat i al tractament de les dades facilitades.

 

L’usuari respon de la veracitat de les dades facilitades.

 

7. Legislació aplicable

 

Les condicions d’ús del present avís legal es regeixen per la normativa andorrana i europea aplicable en la matèria.

 

Última actualització: 21 de febrer de 2019.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

Des de l’ASSOCIACIÓ CARNET JOVE ANDORRA (“Associació Carnet Jove Andorra ” o l’ “Associació”) volem oferir-te una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d ’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de lliure circulació d ’aquestes dades (“RGPD”), així com la legislació andorrana sobre protecció de dades personals. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.

 

En aquesta Política de Privadesa també volem aprofitar per informar sobre com tractarem les teves dades tant si s’actua com a persona física (joves menors o majors d’edat) o com a persona jurídica (empresa o patrocinador).

 

 

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

 

Identitat: Associació Carnet Jove Andorra.

Adreça portal: Carrer Cinto Verdaguer número 4-6, 2n pis (AD500 Andorra la Vella).

Telèfon: +(376)864 976.

Contacte del responsable de Protecció de Dades: dades@carnetjove.ad.

 

 

2. Quines dades recollim?

 

Normalment, a través de la pàgina web i app recollim dades de contacte de l’usuari per a les diferents modalitats de productes i serveis que oferim, essent el nom i cognoms, número de passaport, domicili, telèfon, correu electrònic, data de naixement i ocupació.

 

Si l’usuari que contacta amb nosaltres o es registra es una persona que actua en representació d’una persona jurídica o és un professional independent, també recaptarem les teves dades per a la prestació del servei sol·licitat i també, en el seu cas, per a fins comercials o de màrqueting sempre i quan ens ho autoritzis en el moment oportú, per exemple, marcant la casella “Vull inscriure’m al butlletí i rebre informació del Carnet Jove”.

 

 

3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

 

A l’Associació Carnet Jove Andorra tractem la informació que ens facilites a través dels formularis electrònics de la pàgina web/app i/o mitjançant correu electrònic, amb estricta confidencialitat d’acord amb el RGPD i amb la legislació andorrana sobre protecció de dades personals, i amb les finalitats principals següents:

 

 1. Mantenir un contacte directe i personalitza amb els nostres usuaris.
 2. Atendre els dubtes o les sol·licituds d’informació dels usuaris.
 3. Gestionar les sol·licituds de participació a esdeveniments, cursos, tallers, xerrades, activitats i concursos organitzats per l’Associació o per les empreses col·laboradores de Carnet Jove Andorra, a través dels formularis de la web i/o app.
 4. Gestionar les sol·licituds de carnet (Carnet Jove Clàssic, Carnet Jove 16PUNT30)
 5. Gestionar les sol·licituds d’alta a la plataforma web/app per part d’empreses i col·laboradors, a través del formulari de la web/app.
 6. Elaborar estudis interns sobre els interessos culturals, esportius, formatius i altres, dels usuaris.

 

El teu correu electrònic l’utilitzarem per remetre’t informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagis plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-te amb els tràmits que necessitis.

 

En cap cas rebràs informació de tercers sense haver-te informat i sol·licitat el teu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetre de la normativa europea.

 

També podrem utilitzar les teves dades amb fins de publicitat i de prospecció comercial, si mostres el teu consentiment de manera expressa en el moment indicat.

 

Així mateix t ’informem que les teves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que l’Associació Carnet Jove Andorra ofereix i que pretenem que siguin de la teva utilitat.

 

 

4. Per quant de temps conservarem les teves dades?

 

Tu decideixes fins quan conservem les teves dades del registre, ja que en qualsevol moment, pots eliminar-les o modificar-les (en el cas de les dades opcionals) i donar-te de baixa del registre. En aquest cas, tenim 90 dies per eliminar les teves dades.

 

Pel que fa a les participacions, l’Associació Carnet Jove Andorra es compromet a esborrar totes les participacions que tinguin una antiguitat superior a o igual a 3 anys.

 

 

5. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

 

La base de legitimació per al tractament de les teves dades és la vinculació com a usuari del Carnet Jove Andorra o com a empresa col·laboradora del Carnet Jove Andorra.

 

 

6. Quins són els destinataris de les teves dades?

 

L’Associació Carnet Jove Andorra no facilitarà les teves dades a tercers, excepte en els següents casos:

 

 1. Empreses amb qui treballem conjuntament per desenvolupar algun projecte o activitat i que pel bon funcionament del mateix, necessitem que accedeixin a alguna dada personal dels nostres usuaris normalment per poder participar. En aquest cas, aquestes empreses col·laboradores que ens presten un servei accepten complir el que estableix la legislació i nosaltres ens comprometem perquè així sigui.
 2. Els enviaments dels butlletins, de vegades, els fem amb empreses col·laboradores que pot ser que els seus servidors no estiguin dins de la Unió Europea. Tots els nostres col·laboradors compleixen la legislació vigent, o bé ens han acreditat que els seus sistemes són segurs.

 

7. Consentiment inequívoc per al tractament de les teves dades personals

 

En compliment del que exigeix el RGPD i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que ens facis arribar o enviïs dades personals hauràs de donar el teu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les teves dades.

 

També, quan ens escriguis a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web/app, estaràs acceptant expressament que puguem demanar les teves dades per la finalitat o petició que ens hagis indicat.

 

Amb aquestes accions, ens estàs manifestant de forma lliure i inequívoca que estàs d’acord amb que l’Associació Carnet Jove Andorra, tracti les teves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

 

L’usuari garanteix que les dades personal facilitades a l’Associació són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

 

L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això amb el que disposa la legislació vigent.

 

Informem que si l’Usuari actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis contractats, d’una banda, o bé informació comercial, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privadesa.

 

 

8. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

 

En qualsevol moment, pots consultar en línia les dades personals que ens vas facilitar quan et vas registrar al registre de la web/app. Només cal que accedeixis al teu perfil d’usuari i des d’allà podràs consultar i modificar qualsevol de les teves dades.

 

També, si ho vols, podràs eliminar el teu compte, fet que farà que les teves dades s’eliminin de la base de dades en un màxim de 90 dies.

 

Per la resta de lloc on recollim dades de tu, pots exercir els teus drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de limitació de tractament, de portabilitat i de cancel·lació, enviant un correu electrònic a dades@carnetjove.ad o correu postal a:

 

Associació Carnet Jove Andorra

Carrer Cinto Verdaguer número 4-6, 2n pis

AD500 – Andorra La Vella

 

Caldrà adjuntar una fotocòpia del teu passaport o document d’identitat, detallant els drets que s’exerciten.

 

 

9. Mesures de seguretat en la recollida de dades

 

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web/app, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres usuaris.

 

D’aquesta manera, l’Associació Carnet Jove Andorra manté els nivells de seguretat de protecció de les teves dades requerides pel RGPD, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través de la plataforma.

 

També, en qualitat d’usuari de la nostra pàgina web/app, entens, acceptes i comprens que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, t’obligues a adoptar les mesures de seguretat necessàries que et permetin confiar en la veracitat de la web/app en la qual està introduint les teves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les teves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

 

 

10. Política a les xarxes socials

 

L’Associació Carnet Jove Andorra disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.

 

Així, en virtut del que disposa el RGPD, l’entitat és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

 

Això significa que, si decideixes incorporar el teu perfil com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfils, acceptes la present política, on t’expliquem els teus drets i sobre com fem servir les teves dades.

 

D’altra banda, t’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a l’Associació o bé on es participa; o bé sobre temes que considerem poden ser del teu interès. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que al teu mur o perfil, vegis publicades notícies amb aquest tipus d’informació.

 

Ara bé, també et fem saber que no hi ha cap vincle entre l’Associació i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptaràs la seva política d’ús i condicions un cop accedeixis a les mateixes i/o validis els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així l’Associació no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicats en aquesta política.

 

 

11. Com gestionem les dades dels menors d ’edat?

 

www.carnetjove.ad és una plataforma web dirigida a nens i nenes i que conté contingut d’entreteniment amb valor que permeten desenvolupar la seva personalitat. Al contingut de la web s’hi pot accedir sense haver-se de registrar com a usuari. Ara bé, hi ha determinades accions que demanen que el nen o nena es registri. Els membres del Carnet Jove Andorra, que tenen un carnet, poden gaudir d’avantatges especials, com invitacions per assistir a esdeveniments, participar en concursos, etc.

 

Les dades que recollim amb el registre són les mínimes imprescindibles.

 

Per motius de seguretat, per entrar a formar part del Carnet Jove Andorra és imprescindibles que les dades del nen o nena vagin acompanyades de l’autorització dels seus pares o tutors. En tot moment, el nen o nena es pot donar de baixa del Carnet Jove a través de la web i consultar i modificar les dades que tenim d’ell/ella.

 

El nen o nena també es pot subscriure al butlletí del Carnet Jove Andorra, que li permetrà rebre periòdicament informació de les novetats de programació, concursos i activitats del mes, entre d’altres.

 

Per a més informació, consultar l ’apartat: Avís legal i Condicions d’ús.

 

 

12. Política de Cookies

 

L’Associació Carnet Jove Andorra utilitza galletes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si vols consultar quina és la nostra política sobre aquest tema, clica aquí.

 

 

13. Modificació de la present Política de Privadesa

 

L’Associació Carnet Jove Andorra es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels usuaris de la pàgina web i app.

 

En cas que aquesta modificació afectés al tractament de les teves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-te d’aquesta realitat perquè indiquis la teva conformitat o disconformitat.

 

Et recomanem, en tot cas, que procedeixis a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web i app cada vegada que hi accedeixi.

 

 

14. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

 

D’acord amb tot l ’expressat en la present política de privadesa, l ’usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites en el mateix.

 

 

15. Integració amb la resta de textos legals

 

Aquesta política de privadesa es complement amb l’Avís legal, Condicions d’ús i la Política de Cookies, associats a aquesta pàgina web i app.

POLÍTICA DE COOKIES

La web i app del Carnet Jove Andorra fan ús de Cookies per facilitar la navegació dels usuaris. A l’ accedir a la web mitjançant un banner s’informa a l’usuari de l’existència i ús de Cookies i que si continua navegant s’entendrà que dona el seu consentiment a les esmentades Cookies i l’acceptació de la Política de Cookies. En el mateix banner hi ha un enllaç directe a la Política de Cookies amb informació més detallada i l’opció d’acceptar explícitament la política, així com la possibilitat de modificar la configuració de les Cookies.

 

1. Què són les Cookies?

 

Una galleta (“Cookie”) és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el teu navegador quan visites gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la pàgina web i/o app sigui capaç de recordar la teva visita quan tornis a navegar per aquesta web i/o app. Les Cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuaris, etc. L’objectiu de les Cookies és adaptar el contingut de la web i/o app al teu perfil i necessitats. Sense Cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien reduïts notablement.

 

Les Cookies no poden llegir informació del teu ordinador ni és un virus que pugui causar danys al teu ordinador.

 

En les aplicacions mòbils també recollim informació dels usuaris a través dels permisos que et demanem per oferir-te determinades funcionalitats. Tingues en compte que només recollim les dades imprescindibles per oferir-te el servei que ens has sol·licitat. Per exemple, si utilitzes l’aplicació mòbil del Carnet Jove Andorra et podem demanar la ubicació del teu dispositiu per oferir-te les activitats més pròximes al lloc on estiguis en aquell moment.

 

2. Quines cookies s’utilitzen en aquesta web i app?

 

La pàgina web i app utilitzen les següents Cookies pròpies:

 

 • Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriuen comentaris en el Blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es vol combatre spam.
 • Cookies funcionals, per millorar l’experiència d’ús de la web i app. Són les “cookies” que, per exemple, ens permeten recordar si has silenciat el reproductor de vídeo o àudio o si has baixat el volum.
 • Cookies de publicitat que serveixen per monitoritzar l’èxit de les campanyes i per això recullen informació estadística. Per exemple, quants usuaris han vist un determinat anunci o el nombre de “clics” que els usuaris han fet en un “banner”.
 • Cookies de plataformes de tercers per enriquir els nostres continguts utilitzant alguns serveis oferts per plataformes de tercers, com per exemple, xarxes socials o eines de visualització d’informació (mapes, gràfics…). Aquestes plataformes compleixen amb els requeriments de la legislació europea.

 

 3. Gestió de les Cookies: com activar-les i deshabilitar-les

 

L’usuari té l’opció d’acceptar les Cookies, bloquejar-les o eliminar-les en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu dispositiu. De manera que l’acceptació inicial pot esser revocada en qualsevol moment per part de l’usuari a través de les opcions de configuració del seu navegador.

 

A continuació et facilitem els enllaços:

 

 

4. Limitació de responsabilitat

 

Ni l’Associació Carnet Jove ni els seus representants legals es fan responsables del contingut i de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers mencionats en aquesta Política de Cookies (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, etcètera).

 

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les Cookies i és des d’aquestes eines que has de fer ús del teu dret a eliminació o desactivació d’aquestes.

 

Ni aquesta web/app ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les Cookies per part d’aquests navegadors.

 

En alguns casos és necessari instal·lar Cookies per tal que el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptació d’aquestes.

 

En el cas de les Cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les Cookies en servidors ubicats a Estats Units i es compromet a no compartir la informació amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la teva direcció IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a la normativa europea. Pot consultar informació detallada sobre això en el següent enllaç.

 

 

Última actualització: 21 de febrer de 2019.

 

 

Demana el carnet