• Avís Legal
 • Avís Legal
 • Avís Legal
 • Avís Legal
 • Avís Legal
 • Avís Legal
 • Avís Legal
 • Avís Legal
 • Avís Legal
 • Avís Legal

Última actualització: 11 d’agost de 2023.

1. Propietat de la web

Aquest web www.carnetjove.ad és propietat de l’ASSOCIACIÓ CARNET JOVE ANDORRA, inscrita en
la secció general número I del Registre d’Associacions amb el número 28/2006 de registre i domicili
social al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4-6, 2n pis, Centre cultural La Llacuna, d’Andorra la Vella
(Principat d’Andorra), amb correu electrònic dades@carnetjove.ad i telèfon (+376) 864 976.

2. Condicions Generals d’ús

2.1. Accés

L’accés a aquesta web i a la app Carnet Jove Andorra atorga la condició d’usuari i implica l’acceptació i compliment de les condicions generals d’accés i ús vigents en el moment de l’accés a la web i app. L’Associació Carnet Jove Andorra (en endavant, l’ “Associació” o “Carnet Jove Andorra ”) es reserva el dret a modificar les presents condicions que tenen vigència des de la seva publicació a la web/app i aplicables a tots els usuaris des d’aquell moment.

L’accés a determinats continguts i la contractació d’alguns serveis pot estar sotmesa a condicions generals i particulars que hauran d’esser expressament acceptades per l’usuari prèviament a l’accés i/o contractació del servei.

L’accés a la majoria de continguts d’aquesta web i app és lliure i gratuït, no sent necessari el registre previ. No obstant en aquells serveis específics que es pugui exigir el registre previ s’informarà prèviament a l’usuari.

Es prohibeix l’accés i el registre de dades personal per part de menors d’edat. En cas d’accés i registre es presumirà que s’han realitzat amb autorització expressa dels pares, tutors o representants legals, sens perjudici que l’Associació realitzi les verificacions que cregui procedents.

2.2. Propietat Industrilal i Intel·lectual

Els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts de la web i app, entre d’altres, marques, dissenys, imatges, mapes, banners, textos, vídeos, softwares i els seus distintius codis, font, estructures de navegació, bases de dades, són titularitat de l’Associació Carnet Jove Andorra o disposa de llicència o autorització.

En cap cas es podrà considerar que l ’accés i ús gratuït a la web i app concedeix a l’usuari dret o llicència sobre cap actiu de l’Associació, de manera que no implicarà ni cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat industrial i/o intel·lectual.

Correspon a l’Associació l ’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts en la web i app, estant prohibida tota reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altre activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en la web i app, sense l ’expressa autorització de l’Associació o el seu legítim autor.

La vulneració per part de l’usuari dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts de la web i app serà objecte de l’exercici de les accions judicials que en dret corresponguin.

Si l’usuari fos coneixedor de possibles incompliments dels drets de propietat industrial o intel·lectual continguts en aquesta web i app, incloent-hi els del propi usuari, aquest haurà de remetre comunicació al correu  electrònic  contacte@carnetjove.ad adjuntant la informació i documentació adient sobre l’assumpte.

L’Associació es reserva el dret de modificar, afegir, suprimir parcial o totalment els continguts de la web i app, la seva configuració i/o presentació, així com a restringir l ’ús i/o suprimir el servei quan ho consideri oportú i sense prèvia notificació.

2.3. Coses que no pots fer

Com a usuari, tu ets responsable de la utilització de la web/app i resta de serveis online i de l’ús adequat dels continguts i dels serveis als quals pots accedir. A títol enunciatiu, el material que trobaràs en el portal no el podràs utilitzar per:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il ·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 2. Provocar danys en els sistemes físics i informàtics de Carnet Jove Andorra o dels seus proveïdors de serveis.
 3. Intentar accedir a comptes d’altres usuaris o manipular les identitats de tercers.

Carnet Jove Andorra podrà suspendre els comptes o retirar unilateralment els comentaris d’aquells usuaris que vulnerin el respecte als drets de les persones, siguin discriminatoris, xenòfobs, sexistes, racistes, que atemptin contra la joventut i la infància o l’ordre públic.

Carnet Jove Andorra no serà en cap cas responsable per les opinions dels usuaris a través dels canals de comunicació que l’Associació posa a l’abast als usuaris.

2.4. Coses que pots fer

Podràs consultar la informació en qualsevol moment i descarregar-la als teus dispositius si es compleixen les condicions següents:

 1. Que l ’ús que en facis sigui compatible amb els principis establerts en aquest avís.
 2. Que es faci només per obtenir la informació per a l’ús personal i privat. Que no la utilitzis amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 3. Que no modifiquis cap dels continguts.
 4. Que no copiïs o distribueixis separadament del text o de la resta de les imatges que l’acompanyin cap gràfic, icona o imatge de la web i aplicacions mòbils.

2.5. Concursos per a menors

Carnet Jove Andorra posa en marxa periòdicament diversos concursos i jocs a través dels quals els nens i les nenes poden obtenir tota mena de premis.

Cada concurs o acció de participació tindrà unes condicions específiques, per tant, caldrà que aquestes es llegeixin atentament amb l’ajuda dels pares per tot allò que no es comprengui i el fet de participar significa que s’accepten aquestes condicions.

Les condicions bàsiques de tots els concursos organitzats per Carnet Jove Andorra adreçats a menors són les següents:

 1. Serà imprescindible ser membre del Carnet Jove Andorra per poder participar en qualsevol concurs que organitzi l’Associació.
 2. La participació en qualsevol dels concursos adreçats a menors comporta que els representants legals dels menors acceptin les bases legals.

3. Espais adreçats a menors

L’associació posa a la disposició dels menors i dels joves determinats espais que permetin desenvolupar adequadament la seva personalitat. És una prioritat per l’Associació afavorir la creació d’espais apropiats, propers i segurs que promoguin la participació efectiva dels nens, nenes i adolescents com a ciutadans de ple dret, alhora que es pretén promoure l’hàbit d’informar-se i l’interès per conèixer el món on viuen, incidint especialment en el que els és pròxim intentant vincular els continguts a la realitat del país.

Els continguts que adrecem als menors són adequats a la maduresa del grup d’edat a què es dirigeixen, estimulen l’esperit creatiu i afavoreixen la capacitat crítica, el compromís social i la convivència, des de la diversitat d’opcions culturals i ideològiques.

En relació amb la protecció dels menors d’edats, l’Associació adopta totes aquelles mesures que la legislació disposa.

Els programes, espais i plataformes per al públic menor d’edat no mostren continguts de violència gratuïta ni pornogràfics, d’acord amb la legislació. Tampoc inciten a la ludopatia, ni al consul d’alcohol, tabac i drogues o a altres comportaments nocius per a la salut, ni promouen l’odi, el menyspreu o la discriminació per cap motiu.

4. Responsabilitat

Els usuaris accedeixin a la web i app sota el seu propi risc, i es comprometen a no dur a terme cap conducta que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir de qualsevol forma la normal utilització i funcionament de la web i app, essent responsable del mal ús de la web/app i dels danys que es poguessin derivar davant de l’Associació i de tercers.

Carnet Jove Andorra no es responsabilitzar de les fallades, errors i omissions que puguin haver en l’accés, visualització, descarrega i/o utilitat de la informació continguda en la web/app, i tampoc dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de virus i elements nocius, intromissions il·legítimes en els equips dels usuaris per l’accés a la web i app. L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

Carnet Jove Andorra no es responsabilitza de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, essent aquests els únics responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que puguin derivar-se de la falta de veracitat i qualitat de les dades.

En cas que un usuari incompleixi les presents condicions d’ús donant, si s’escau, trasllat a les autoritat competents, de la infracció legal corresponent.

5. Enllaços i Xarxes Socials

La web i app inclouen enllaços a altres pàgines web per mitjà d’enllaços, bàners, entre altres, que són gestionats directament per tercers. En conseqüència l’Associació no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers en aquesta web/app sobre l’accés, contingut, dades, informació, qualitat i fiabilitat dels productes i serveis, etc.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l ’existència de relació, col·laboració o dependència entre l’Associació Carnet Jove Andorra i el responsable de la web aliena.

La web i app també inclouen enllaços que permeten a l’usuari accedir a canals propis en xarxes socials, propietat de tercers (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etcètera) des d’on l’Associació publica informació i dur a terme la promoció d’esdeveniments relacionats amb l’activitat desenvolupada per l’Associació.

L’Associació en cap cas compartirà amb aquestes plataformes informació privada dels seus usuaris. De manera que tota aquella informació que l ’usuari proporcioni i publiqui en aquestes plataformes serà responsabilitat seva, quedant sotmès a les condicions i polítiques pròpies d’aquelles. L’activació i ús d’aquestes aplicacions comporta la necessitat que l ’usuari s’identifiqui i es validi com a usuari i contrasenya i que accepti expressament les condicions i polítiques de la pàgina web i app.

6. Protecció i Seguretat de dades personals

L’Associació com a titular de la pàgina Web i App “Carnet Jove Andorra” informa als usuaris que és el responsable del tractament de dades de caràcter personal que puguin obtenir-se mitjançant la Web i App.

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, com també del Decret 391/2022, del 28-9-2022, d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 29-2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals del Principat d’Andorra, l’Associació Carnet Jove Andorra garanteix la privacitat, seguretat i confidencialitat de les dades personals dels usuaris, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Prèviament i en els mateixos formularis de dades personals s’ofereix a l’usuari l’accés directe al text complet de la Política de Privadesa i Seguretat d’aquesta web i App, que haurà d’esser acceptada per poder accedir al servei sol·licitat i al tractament de les dades facilitades.

L’usuari respon de la veracitat de les dades facilitades.

7. Legislació aplicable

Les condicions d’ús del present avís legal es regeixen per la normativa andorrana i europea aplicable en la matèria.

Suma't al moviment

 • Responsable del tractament: Associació Carnet Jove Andorra

  Finalitat: gestionar les sol·licituds d'informació.

  Legitimació: Consentiment de l'interessat.

  Destinatari: No cedirem les dades a tercers sense el seu previ consentiment.

  Drets: D'accés, rectificació i supressió, així com els drets detallats a la Política de Privadesa.